لیست قیمت انواع صندلی های تابوره، تاشو مجالس، فلزی و اداری به شرح ذیل می باشد:

 لیست قیمت معتبر تا تاریخ 31 خرداد 1399

 

شماره مدل نام قیمت
1 J100 صندلی تابوره جک دار ساده ثابت  ريال  2,760,000
2 J101 صندلی تابوره جک دار ساده ثابت کف فلز  ريال  2,960,000
3 J200 صندلی تابوره جک دار ساده چرخ دار  ريال  3,010,000
4 J201 صندلی تابوره جک دار ساده چرخ دار کف فلز  ريال  3,210,000
5 J300 صندلی تابوره جک دار پشتی دار ثابت  ريال  3,450,000
6 J301 صندلی تابوره جک دار پشتی دار ثابت کف فلز  ريال  3,650,000
7 J400 صندلی تابوره جک دار پشتی دار چرخ دار  ريال  3,700,000
8 J401 صندلی تابوره جک دار پشتی دار چرخ دار کف فلز  ريال  3,900,000
9 P100 صندلی تابوره پیچی ساده ثابت  ريال  2,350,000
10 P101 صندلی تابوره پیچی ساده ثابت کف فلز  ريال  2,550,000
11 P200 صندلی تابوره پیچی ساده چرخ دار  ريال  2,560,000
12 P201 صندلی تابوره پیچی ساده چرخ دار کف فلز  ريال  2,760,000
13 P300 صندلی تابوره پیچی پشتی دار ثابت  ريال  3,000,000
14 P301 صندلی تابوره پیچی پشتی دار ثابت کف فلز  ريال  3,200,000
15 P400 صندلی تابوره پیچی پشتی دار چرخ دار  ريال  3,250,000
16 P401 صندلی تابوره پیچی پشتی دار چرخ دار کف فلز  ريال  3,450,000
17 L100 میز لوکس عسلی چنگ  ريال  4,500,000

 

به منظور سفارش حتما با ما تماس بگیرید.

 

مدیریت سایت